کارخانه گروه صنعتی متشکل از کارگاه های متعدد و تجهیزات مدرن و اتوماتیک میباشد.

standard-factory-of-industrial-laundry
best-industrial-laundry-factory
factory-of-industrial-laundry
factory-of-laundry
factory-of-standard-industrial-laundy
high-quality-industrial-laundry-factory
standard-industrial-laundry-factory
the-best-industrial-laundry-factory