اين بيمارستان در منطقه ۱۶ شهر تهران واقع شده و بيمارستان دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال ۱۳۶۳با ظرفيت ۲۱۴تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۱۴۷ تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ ارولوژی ٬ چشم پزشکی ٬ عفونی
لاندری بیمارستان توسط گروه صنعتی صاعدی تولید و تجهیز شده است .

Related projects