تجهیز رختشویخانه صنعتی بیمارستان بهار همدان توسط گروه صنعتی صاعدی.

Related projects