+98-21-88830532

عفونی شوئی

یکی از بخشهای مهم در صنعت لاندری بیمارستانی قسمت عفونی شویی میباشد که اهمیت ویژه ای در زمینه کنترل عفونت و جلوگیری از انتشارآن به سایر بخشها را دارا می باشد . جهت کنترل عفونت در این واحد ، البسه ها قبل از ورود به رختشویخانه به تفکیک غیر عفونی و عفونی جداسازی می شوند .

دستگاه های عفونی دو درب با قرارگیری ما بین اتاق عفونی و تمیز ، کاملاً از محیط تمیز رختشویخانه جداشده و تمام ورودی های البسه عفونی ابتدا به اتاقک مخصوص ورود البسه کثیف وارد شده و پس از انجام عمل شستشو از اتاقک تمیز که همان فضای رختشویخانه غیرعفونی می باشد خارج میگردد و در مسیر آبگیری احتمالی و یا خشک کردن کامل و در صورت نیاز سایر فرایندها قرار میگیرند.

ضروریست که فاصله دو اتاق میبایست حتماً به نحوی با دیوارهای مخصوص جداشوند که دیوار بالا و کنارهای دستگاه ها مماس با قسمت تمیز دستگا ه ها میباشد .  به هیچ عنوان نباید هیچ منفذی از اتاق کثیف به اتاق تمیز وجود داشته باشد . ضمناً  فضای رختشویخانه ( علی الخصوص قسمت عفونی ) باید بگونه ای طراحی گردد که دارای سیستم های تهویه و فاضلاب مناسب بوده و همچنین کف ها و دیوارها قابل شستشو باشند.

آبگیر صنعتی

دستگاه آبگير صنعتي  يك چرخنده بوده و با سرعت دوراني بالا...

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت دوم

 لکه های خاک و گل با طوفان ها و گرمای تابستان ، به احتمال...

حضور گروه صنعتی صاعدی در دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران

 دومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری تهران...

تجهيزات رختشورخانه بيمارستاني

اين بخش داراي امكانات كافي جهت شستشوي انواع البسه بيمارستاني ...