+98-21-88830532

مدیریت خدمات رختشویخانه

تفکیک و جمع آوری، لباس ها و ملحفه ها با رعایت اصول ایمني و مطابق موازین بهداشتي جهت پیشگیری از انتقال بیماریهای عفونی

-     تدوین روش های اجرایی "جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخشها"، جمع آوری، تفکیک و جابجایی لباسها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدن" ،  و تدوین دستورالعملهای "رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباسها و ملحفه های آلوده "، و" احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده جا مانده در لباسها و ملحفه های کثیف"  و انطباق عملکرد کارکنان با روشها

-  مستندات مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت رختشویخانه ، ارزیابی روش های اجرایی، طرح در کمیته بهداشت محیط، اجرای اقدامات اصلاحی و آگاهی کارکنان رختشویخانه از آن

مجزا بودن ترالی حمل لباس ها، ملحفه و اقلام پارچه ای تمیز و کثیف با برچسب مخصوص( الزامی ) ، جمع آوری و حمل البسه عفونی و غیر عفونی بصورت جداگانه و با اصول بهداشتی و شستشوی و گندزدایی روزانه ترالی ها در محل مخصوص

شستشو، خشک نمودن و ذخیره سازی لباس ها و ملحفه ها مطابق موازین بهداشتي

-  تدوین و اجرای دستورالعمل کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا، وجود مواد به اندازه کافی و نظارت بر کاربرد صحیح آن

- متناسب بودن درجه و زمان شستشوی ماشین های رختشویی برای تمامی البسه و ملحفه ها و کنترل و اندازه گیری آن

- تدوین و اجرای دستورالعمل "ذخیره، توزیع و تحویل لباس/ ملحفه تمیز"

فضا و امکانات و تسهیلات بهداشتی در محیط رختشویخانه

- ارزیابی شرایط بهداشت محیط رختشویخانه براساس چک لیست ( طبق شرایط مندرج در آئین نامه تاسیس بیمارستان، قسمت رختشویخانه ) و ارائه نتایج به کمیته بهداشت محیط و اجرای اقدامات اصلاحی

- مناسب بودن فضای رختشویخانه از جهت محل ارتباطی رختشویخانه با بخش های مختلف، کف سالم مساحت مناسب با حجم کار ، وجود محل استراحت، سرویس بهداشتی و رخت کن کارکنان، سینک دستشویی مجهز به صابون مایع، دستمال کاغذی و ظروف آشغال پدال دار و  انبار برای نگهداری و ذخیره مواد شوینده، پاک کننده و گندزدا با شرایط بهداشتی

- مناسب بودن محیط رختشویخانه از نظر نور، سروصدا، رطوبت، تهویه و دما

-   عدم مصرف موادآشامیدنی، خوردنی وعدم استعمال دخانیات

-   تفکیک مسیرهای کثیف و تمیز و محدودیت تردد افراد متفرقه به داخل رختشویخانه

رعایت شرایط بهداشتي و ایمني تأ سیسات، تجهیزات و ماشین آلات واحد رختشویخانه

- نصب و راه اندازی تاسیسات، تجهیزات وماشین آلات رختشویخانه براساس توصیه های کارخانه سازنده و انجام سرویس وخدمات نگهداری

-  وجود و فعال بودن حداقل دو دستگاه ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک براساس برآوردهای ظرفیت مورد نیاز بیمارستان ( اختصاص یک دستگاه به لنژ عفونی ) ، وجود دستگاه اطوی برقی مناسب دارای سوئیچ خودکار قطع جریان برق، استفاده از ماشین های رختشویی صنعتی با ظرفیت متناسب با برآورد حجم کار و تعداد تخت بیمارستانی جهت شستشو

وجود نظام سرجمع داری اموال به منظور تفکیک لباس ها و ملحفه های در گردش از لباس ها و ملحفه های موجود در انبار، تامین و برآورد آماری بیمارستان، میزان لباس، ملحفه و اقلام پارچه ای مورد نیاز برای شرایط بالاترین ضریب اشغال تخت و بحران به صورت مدون

باکتری های لباس و ماشین لباسشویی

این روز ها با ورود کرونای جهش یافته در انگلیس در مورد لباس...

آبگیر صنعتی

دستگاه آبگير صنعتي  يك چرخنده بوده و با سرعت دوراني بالا...

لکه شناسی و لکه گیری

لکه شناسی  و موادی که برای لکه ها تعیین شده راههای لکه...

از لاندری چه میدانیم ؟

لاندری هتل: در هتل‌های ستاره بالا خدمات عمومی هتل شامل...