+98-21-88830532

ظوابط استاندارد بهداشتی در رختشویخانه بیمارستان

یکی دیگر از مهمترین مراکزي که در پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی نقش دارد رختشویخانه بیمارستان است

در اهمیت واحد رختشویخانه همین بس است که در بسیاري از کتب مدیریت بیمارستانی به بازرسین بیمارستانها توصیه شده که در هنگام بازدید از بیمارستان باید ابتدا از بخش اورژانس در دومین مرحله به سراغ رختشویخانه ونهایت به واحدهاي دیگر جهت بازرسی مراجعه کنند.

 براساس محاسباتی که در برخی از بیمارستانها به عمل آمده 85 درصد اشغال تخت در نظر گرفته شده است و براي هر تخت لوازم پارچه اي 3/5-4 کیلوگرم برآورده شده است براي اعمال جراحی و زایمان 12 کلیوگرم اضافه گردد.

ساختار واحد لنژ :

فضاي لنژ از نظر طراحی تجهیزات و سیستم تهویه به گونه اي باشد از مخلوط شدن هواي تمیز و آلوده جلوگیري به عمل آید .

 بخش تمیز و کثیف کاملا مجزا باشد .

جریان کار در لنژ :

الف) جمع آوري رخت کثیف :

 روزانه و بعد از سرو صبحانه بیماران پرسنل هنگام تعویض ملحفه باید احتیاط هاي عمومی رعایت کنند .

 ملحفه ها عفونی در کیسه هاي مقاوم زرد بسته بندي گرددو از بین مخصوص البسه عفونی و از مسیرهاي کم تردد و یا مسیر مجزا به طرف لنژ حمل گردد .

پرسنل لنژ در قسمت کثیف مجهز به پیش بند

دستکش - البسه را توزین در دفتر مخصوص یادداشت نمایند .

ب) نظافت و شستشو

آب داغ میکرو ارگانیسم ها را از بین می برد اگر با درجه حرارت مساوي یا بیشتر از 71 درجه سانتی گراد باشد به مدت 25 دقیقه

اگر قرار باشد رخت با درجه حرارت زیر 60 درجه سانتی گراد شسشته شود حتما از محلول هاي گندزدا بایستی استفاده گردد.

میزان بارگیري در ماشین هاي لباسشویی در هر ساعت 90 کلیوگرم یا تعداد ماشین بیشتر با ظرفیت کمتر

 

ج) آبگیري (سانتریفوژ )

که در هر ساعت 4 بار بارگیري انجام می شود و براي ظرفیت 100 کیلوگرم لباسشویی به یک ماشین آبگیر 25 کیلوگرمی نیاز خواهد بود

ه) خشک کردن رخت

در این مرحله تا 90 درصد رطوبت البسته گرفته می شود و در صورت امکان ظرفیت آنها مطابق با ظرفیت بزرگترین ماشین رخت شویی انتخاب می شود براي دو ماشین لباسشویی و آبگیر یک دستگاه خشک کن با همان ظرفیت بار کاري نیاز می باشد و 2 بار کار در هر ساعت براي خشک کن محاسبه می شود

اطوي رخت :

اطوي غلتکی ویژه ملحفه و پتو (البسه بزرگ) اطوي پرسی (بلوز و شلوار)

ي) بازرسی

در پایان کار گان ها و شان هایی که نیاز به تعمیر و دوخت و دوز دارند بایستی به واحد خیاط خانه ارسال گردد .

از رخت تمیز حداکثر هر 5 روز یک بار کشت انجام گیرد

ر) توزیع رخت :

توسط پرسنل کمک بهیار با ترایلی تمیز به بخش ها منتقل می شود

 

بطور کلی باید 4 نوع رخت در بیمارستان موجود باشد

  – 1 رختی که در حال شستشو در لنژ است

– 2 رختی که در حال استفاده روي تخت و یا بر تن بیمار است

 – 3 رخت آماده در بخش ها براي تعویض فوري

 – 4 رختی که در انبار بخش موجود است

محاسبه ظرفیت ماشین شستشو و آبگیر به کیلوگرم در ساعت

 

 B =تعداد تخت بیمارستان

F = تعداد تعویض ملحفه ها * 

 K =کیلوگرم براي هر تخت ( 3/5 کیلوگرم)

O = درصد اشغال تخت

 H = ساعت کار هفتگی رختشویخانه

 E = آمادگی کار در رختشویخانه 80

توجه  F*):

 تعویض روزانه = هفت روز در هفته

یک روز در میان = 5/3 روز در هفته

هر سه روز یکبار = 3/2 روز در هفته

 هر هفته یکبار = 1 روز در هفته

 

آبگیر صنعتی

دستگاه آبگير صنعتي  يك چرخنده بوده و با سرعت دوراني بالا...

لباس شويی صنعتی

امروزه شاهد تقاضاي بالاي مردم براي شستشو اقلام مختلف در...

حذف 12 لکه لباس شویی معمولی قسمت ششم

لکه های دئودورانت اگر از فعالیت هایی در فضای باز از دئودورانت ...

لاندری به کجا گفته می شود ؟

واژه لاندري( laundry)  در زبان انگليسي به معناي خشكشويي و...